Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, зааврын жагсаалт
ХУД-ийн 10 дугаар хорооны үйл ажиллагаандаа
мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журмын эмхэтгэл

1. Монгол Улсын үндсэн хууль
2. Төрийн албаны тухай хууль
3. МУ-ын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
4. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль
5. Өргөдөл гомдлын тухай хууль
6. Төсвийн тухай хууль
7. Төрийн аудитын тухай хууль
8. Нийгмийн халамжийн тухай хууль
9. Иргэний бүртгэлийн тухай хууль
10. Зөрчлийн тухай хууль
11. Хог хаягдлын тухай хууль
12. Ариун цэврийн тухай хууль
13. Газрын тухай хууль
14. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
15. Захиргааны ерөнхий хууль
16. Авлигын эсрэг хууль
17. Дайчилгааны тухай хууль
18. Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
19. Нийгмийн даатгалын тухай хууль
20. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
21. Статистикийн тухай хууль
22. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
23. Гэр бүлийн тухай хууль
24. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль
25. Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай
26. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
27. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар
28. Албан хаагчдын цаг ашиглалтын журам
29. Нийгмийн баталгааг хангах журам


Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт