Надад хэлэх үг байна
Видео мэдээБУСАД
Хүн амын тоо
Өрхийн тоо ?
Газар нутгийн хэмжээ ?
Өрхийн дундаж хүн ам
Хүн амын нягтаршил ?
Цэцэрлэгт хамрагдагддаг-гүй хүүхдийн эзлэх %
Сургуульд хамрагддаг-гүй хүүхдийн эзлэх %
Аюултай бүсээс 100м зайд оршдог хүн амын тоо
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо
Зохиогчийн эрх © 2014 Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газар CloudNetwork LLC